Lakota - Fully Beaded

c. 1880s-1890s

BV0477

Lakota

c.1880s

BV0404

Nez Perce Toy Cradle

c.1890s

BV0401

Sioux

c. 1870s

CBV0002

Santa Clara Pueblo

19th Century

BV0026