Nez Perce

c.1880

BV0462

Nez Perce

c.1900-1910

DV1016

SOLD

Crow

c.1870

BV0466

Shoshone

1870

BV0244

Yakima

c.1890

BV0008